FAIROWN PRIVATUMO POLITIKA

Paskelbta 2023-03-28


„Fairown Finance OÜ“, įmonės kodas 14469114, pagal Estijos įstatymus įsteigta ribotos atsakomybės bendrovė, kurios registruotas adresas yra Laeva 2, Talinas 10111, Estija (toliau – „Fairown“ arba mes, mums, mūsų ir pan.), yra įmonė, teikianti prenumeratos finansavimo platformą ir susijusias paslaugas (toliau – Paslaugos). „Fairown“ sudaro sąlygas prekybininkams parduoti jų produktus, siūlydama prenumeratos finansavimą vartotojams.


„Fairown“ rūpi mums patikėtų asmens duomenų apsauga. Todėl šiame dokumente pateikiame Jums pagrindinius faktus apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis.


Mes laikomės BDAR reikalavimų

BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).


Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė gali būti nustatyta.

Mūsų tvarkomi asmens duomenys apima:

 • pagrindinę informaciją – vardą, pavardę, amžių, lytį;

 • kontaktinę informaciją, pvz., namų adresą, pašto kodą, el. pašto adresą ir telefono numerį;

 • parinktines nuostatas, pvz., specialius prašymus, su Paslaugomis susijusius klausimus ir kitas Jūsų pasirinktinės nuostatas;

 • techninę informaciją, pvz., informaciją apie įrenginį, kurį naudojate bendraudami su mumis;

 • korespondenciją – kai susisiekiate su mumis, pvz., siunčiate mums užklausą, bet koks susirašinėjimas el. paštu arba telefonu

 • pateiktas prašymas gali būti saugomi ir įtraukiami į Jūsų asmens duomenis.


  Kokius asmens duomenis renkame?

 • Asmens identifikavimo duomenis, pvz., vardą, pavardę, asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį ir asmens dokumento tipą.

 • Informaciją, kurią gauname naudodami slapukus, kai lankotės mūsų interneto svetainėje (ne asmens duomenis).

 • Mes taip pat darome automatizuoto duomenų tvarkymo sprendimus (įskaitant profilio analizę).


  Šiuos asmens duomenis naudojame siekiant:

 • vykdyti užsakymus ir teikti paslaugas;

 • apdoroti operacijas mūsų svetainėje (įskaitant mokėjimą ar finansavimą už pirkinius, kuriuos galite įsigyti mūsų interneto svetainėje) ir padėti išspręsti bet kokias su Jūsų mokėjimo operacija susijusias užklausas;

 • analizuoti klientų tendencijas;

 • vykdyti savo veiklą, be kita ko, vidiniais tikslais, pavyzdžiui, audito, duomenų analizės ir statistikos tikslais;

 • atlikti trikčių diagnostiką, kad galėtume tobulinti mūsų paslaugas;

 • patvirtinti ankstesnes operacijas ir suderinti išrašus arba sąskaitas faktūras.


Kokie teisiniai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai?

Jūsų asmens duomenis tvarkome pagal sutartį (tvarkymas būtinas sutarčiai įvykdyti arba atsižvelgiant į Jūsų prašymą imtis veiksmų prieš sudarant sutartį) arba kai davėte mums savo sutikimą ar vadovaudamiesi teisėtu „Fairown“ interesu, t. y. teikti Paslaugas (BDAR 6 straipsnio a, b, ir f punktai).


Kam atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

Be Jūsų sutikimo neatskleidžiame jokių Jūsų asmens duomenų. Mūsų platformoje galite pateikti savo asmens duomenis finansų įstaigai, kuri patikrins Jūsų kreditingumą. Netvarkome jokių taip gautų asmens duomenų, tiesiog nukreipiame Jus į banką ar kitą įstaigą.


Jei nuspręsite seną gaminį pakeisti nauju, pridėsime Jums grąžinamo gaminio iš anksto apmokėtą adreso kortelę, o į el. laiškų, kuriuose pateikiamas atnaujinimo patvirtinimas, kopijas įrašysime taip pat gaminio Pardavėją ir tam tikrais atvejais atskleisime Jūsų duomenis trečiajai šaliai, kuri, gavusi Jūsų sutikimą, organizuos gaminio išpirkimą.


Tvarkydami savo interneto svetainę bendradarbiaujame su keliomis trečiosiomis šalimis, tačiau neatskleidžiame joms jokių asmens duomenų be Jūsų prašymo ar sutikimo. Jei norite naudotis bet kuriomis trečiųjų šalių paslaugomis, būsite paprašyti sutikti su trečiųjų šalių sąlygomis (įskaitant jų privatumo politiką).


Taip pat galima situacija, kai esame teisiškai įpareigoti atskleisti kai kuriuos arba visus Jūsų asmens duomenis arba kai pagrįstai manome, kad esame įpareigoti taip elgtis. Taip gali būti, jei gavome institucijos prašymą arba yra įstatymas ar reglamentas, pagal kurį reikalaujama atskleisti duomenis. Taip pat galime būti priversti atskleisti Jūsų asmens duomenis teismo, arbitražo, administracine ar kitokia privaloma tvarka arba teismo sprendimu. Jei taikoma kuri nors iš pirmiau minėtų sąlygų, mes atskleisime informaciją ir mums gali būti neleidžiama Jums pranešti, kad Jūsų asmens duomenys buvo atskleisti.


Asmens duomenų saugojimo trukmė

Jūsų asmens duomenis saugome tik tiek, kiek tai būtina atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti (pvz., pasinaudojant mūsų teisėmis ir vykdant įsipareigojimus pagal sutartį, jei tai buvo vienintelis tikslas), įskaitant papildomą laikotarpį, kuris reikalaujamas pagal įstatymus.


Teisiniai saugojimo laikotarpiai priklauso nuo atitinkamos asmens duomenų kategorijos ir gali būti gana ilgi. Pavyzdžiui, su mūsų apskaita arba apmokestinimu susiję asmens duomenys (sąskaitų išrašymo informacijos kategorija) turi būti saugomi ne trumpiau kaip septynerius metus po to, kai nebetaikomas pagrindinis jų tvarkymo tikslas (pvz., septynerius metus po finansinių metų, kai mūsų verslo santykiai su Jumis buvo nutraukti ir buvo atliktas paskutinis dvišalis sandoris).


Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Duomenų subjektai EEE turi tam tikras įstatymines teises pagal BDAR, susijusias su jų asmens duomenimis.


Teisė susipažinti su dokumentais (BDAR 15 straipsnis)

Turite teisę pasiteirauti, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir gauti patvirtinimą iš mūsų. Jei taip, galite paprašyti prieigos prie šių duomenų ir paprašyti, kad mes jums pateiktume jų kopiją.


Teisė atšaukti sutikimą (BDAR 13 straipsnio 2 dalies c punktas)

Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, turite teisę atšaukti sutikimą bet kuriuo metu ir savo iniciatyva, jei prašymas atitinka įstatymus. Tai galite padaryti išsiųsdami mums el. laišką su šia užklausa el. paštu [email protected].


Teisė peržiūrėti ir ištaisyti savo duomenis (BDAR 16 straipsnis)

Jūs turite teisę peržiūrėti ir ištaisyti savo asmens duomenis. Galite paprašyti mūsų pateikti Jūsų duomenų kopiją, juos peržiūrėti arba ištaisyti, jei norite peržiūrėti arba ištaisyti bet kokią informaciją, pvz., savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir (arba) kitas nuostatas, galite lengvai tai padaryti išsiųsdami pranešimą el. paštu [email protected].

Taip pat galite paprašyti Jūsų tvarkomų asmens duomenų kopiją išsiųsdami pranešimą el. paštu [email protected].


Teisė ištrinti duomenis (BDAR 17 straipsnis)

Jūs turite teisę ištrinti visus šiame dokumente aprašytus tvarkomus asmens duomenis, jei jie nebereikalingi tais tikslais, kuriais asmens duomenys buvo iš pradžių surinkti ar tvarkomi.


Teisė nesutikti arba duomenų tvarkymo apribojimas (BDAR 21 straipsnis)

Tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti apriboti duomenų tvarkymą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, galite nesutikti su tokiu tvarkymu.


Teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 straipsnis)

Jūs turite teisę gauti tvarkomus asmens duomenis naudojant struktūrinius, įprastai naudojamus ir automatinio nuskaitymo formatus, ir perduoti šiuos duomenis kitam paslaugų teikėjui. Šios teisės gali būti apribotos, pvz., jei įvykdžius Jūsų prašymą būtų atskleisti asmens duomenys apie kitą asmenį arba jei prašote panaikinti informaciją, kurią pagal įstatymus turime saugoti arba turėti.


Mes stengiamės atsakyti į bet kokį teisėtą prašymą per mėnesį nuo jo gavimo, tačiau atsakymas gali užtrukti ilgiau, jei Jūsų prašymas yra ypač sudėtingas arba pateikėte kelis prašymus. Informuosime Jus ir nuolat atnaujinsime informaciją apie prašymą.


Tarpvalstybinis perdavimas

Mes netvarkome jokių Jūsų asmens duomenų už ES ribų. Duomenų centrai, kuriuos naudojame, arba pagalbiniai duomenų tvarkytojai yra įsikūrę ES.


Duomenų saugojimas

„Fairown“ saugo Jūsų ir Jūsų klientų asmens duomenis debesijos duomenų bazių valdymo tarnybų serveriuose.


Išsaugojimas

Mes saugome visus Jūsų asmens duomenis kaip duomenų valdytojas verslo santykių laikotarpiu ir tiek laiko, kiek reikia teisiniams įsipareigojimams vykdyti.


Privatumo politikos pakeitimai ir naujinimai

Atsižvelgiant į „Fairown“ pokyčius, ši privatumo politika taip pat gali keistis.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties iš dalies keisti privatumo politiką. Naujausią jos versiją galite rast interneto svetainėje.


Kaip su mumis susisiekti?

Su šia privatumo politika susiję klausimai, komentarai, pastabos, prašymai ar skundai turėtų būti siunčiami el. paštu [email protected], o su duomenų apsauga susiję klausimai turėtų būti nukreipti mūsų duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu [email protected].


„Fairown“ komanda